​​​​
  Lisää kilpailuetua kehittämällä asiakkuuskokemusta

Asiakkuuskokemus tarkoittaa asiakkaan mielipidettä siitä, millaista on olla tietyn yrityksen asiakkaana. Kokemus muodostuu kaikista asiakkaan ja yrityksen kohtaamisista.

Kun yritys tuntee asiakkaan käyttäytymisen, sen on helpompi muokata omaa toimintaansa vastaamaan asiakkaan odotuksia.

MIKSI ASIAKKUUSKOKEMUS KANNATTAA SELVITTÄÄ?

​​​​​​​​
Tutkimuksessa kartoitamme kilpailijoihin verraten laajasti asiakkaidenne toiveet ja tarpeet sekä kriittiset tekijät asiakassuhteen jatkumiselle. Tavoitteena on pystyä paremmin vastaamaan asiakkaiden odotuksiin ja saavuttaa etumatkaa kilpailijoihin nähden.

Asiakkuuskokemuksen kartoituksen perusteella tiedämme, mitä asiakkaanne pitävät asiakkuutensa kannalta tärkeimpinä asioina ja miten niissä onnistutaan. Miten yrityksenne asiakkaiden mielestä pärjää suhteessa kilpailijoihin. Mitä toiveita asiakkaalla on jatkon suhteen ja palvelun kehittämiseksi.

​​Perinteiset asiakastyytyväisyyskyselyt eivät kerro etenkään siitä, miksi asiakas ylipäätään haluaa olla yrityksenne asiakas tai miten yrityksenne antamat lupaukset ja asiakkaan käytännön kokemukset kohtaavat toisensa. Asiakkaiden tulevat tarpeet ja odotukset puuttuvat, samoin vertailu kilpailijoihin. Näihin asioihin pureudumme asiakkuuskokemuksen kartoituksessa. 

Tutkimus antaa hyvän lähtökohdan kehittää yrityksenne johtamista, markkinointia, myyntiä, viestintää, asiakaspalvelua ja koko yrityskulttuuria entistä asiakaslähtöisemmiksi. Yrityksenne myynti- ja markkinointiprosessi voidaan suunnitella vastaamaan asiakkaan ostoprosessia.

Kiinnostuitko?
Varaa maksuton 30 min asiakaskokemuskeskustelu
​​​​​

“The purpose of business is to create and keep a customer ... to do things that will make people want to do business with you.” 
Peter Drucker 

NÄITÄ ASIOITA ASIAKKUUSKOKEMUKSEN KARTOITUKSESSA SELVITETÄÄN

​​​​​​​​​​​​​​​
ASIAKKUUDEN MERKITYS  Kuinka tärkeä yrityksenne on asiakkaalle, miten tarjonta painottuu asiakkaan ostoissa.

ASIAKKUUDET KILPAILIJOILLA Mitä kilpailijoita asiakkaanne käyttää, miten tärkeitä nämä ovat.

ASIAKASUSKOLLISUUS Miten sitoutunut asiakkaanne on, mikä on vaihtohalukkuus kilpailijalle.

VALINTAPERUSTEET Millä perusteella yrityksenne on valittu.


YHTEYDENPITOKANAVAT Mitä kanavia asiakkaanne suosii. Miten yhteydenpitonne on toiminut.

TUOTE- JA PALVELUKATEGORIAT Mitkä asiakkuuteen vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä, myös kilpailijoiden osalta.

ASIAKASSUHTEEN TÄRKEIMMÄT KRITEERIT  Asiakkuuden jatkuvuuteen vaikuttavat tärkeimmät kriteerit, myös kilpailijoiden osalta, kriteerien täyttyminen käytännössä.

YLEISARVOSANA Minkä arvosanan asiakas antaa yrityksellenne, myös verrattuna kilpailijoihin.

SUOSITTELUHALUKKUUS Onko asiakas valmis suosittelemaan yritystänne.


NÄIN KARTOITUS TOTEUTETAAN

​​​​​​​​​​​​​
Analysoimme yrityksenne asiakaskantaa ja asiakkaiden ostohistoriaa. Kyselyn kohderyhmäksi voimme valita omia asiakkaitanne, entisiä asiakkaitanne ja potentiaalisia asiakkaita. Kartoitus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena.

Kyselyssä voimme kartoittaa erikseen asiakkuuden alku-  ja asiakkuuden kasvu -vaiheet, jotta löydämme ratkaisun tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin.

Kysymykset räätälöimme yrityksenne tavoitteiden, toimialan ja kilpailutilanteen mukaan. Voimme täydentää kyselyä haastatteluin.


Kyselyn tuloksista laadimme raportin ja suositukset kehitystoimenpiteiksi.


Tulosten pohjalta valitsemme relevantit asiakkuuskokemuksen kehittymistä seuraavat mittarit.


Kehitystoimenpiteiden toteuttamiseksi  valmennemme johtoanne ja henkilöstöänne viemään asiakaslähtöinen toiminta käytäntöön.​​​​​​
Asiakkuuskokemus ratkaisee haluavatko ihmiset tehdä kanssasi kauppaa.


MITÄ HYÖTYÄ ASIAKKUUSKOKEMUKSEN KEHITTÄMISESTÄ ON?


 Hyvä asiakaskokemus parantaa asiakastyytyväisyyttä.  Se lisää asiakasuskollisuutta ja suosittelua.

Asiakapito vahvistuu ja myynti kasvaa. Lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuudet laajenevat.

Asiakaspoistuma vähenee. Uusasiakashankinnan kustannukset pienenevät.

Kehitysideoiden määrää lisääntyy ja henkilöstön sitoutuminen kasvaa.

Hyvä asiakaskokemus maksimoi asiakkaalle tuotetun arvon.


Yritys kasvaa ja kehittyy asiakaslähtöisesti.. Kiinnostuitko?
Varaa maksuton 30 min asiakaskokemuskeskustelu

MITÄ HYÖTYÄ YRITYKSELLESI ON ASIAKKUUSKOKEMUKSEN KARTOITUKSESTA?

Tunnistatte asiakkuuden kriittiset vaiheet ja tekijät, jotka ovat asiakkaille merkityksellisimpiä ja parhaiten erottavat teidät kilpailijoista.

Saatte konkreettiset asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin perustuvat toimenpide-ehdotukset asiakkuuskokemuksen parantamiseen.

Autamme yritystänne viemään ehdotukset käytäntöön.

Organisaationne asiakasymmärrys syvenee ja saatte tehokkaita työkaluja.

Pystytte muokkaamaan myyntiä ja markkinointia vastaamaan paremmin asiakkaan ostoprosessia.  
​​​​​​​​​​
Tuloksia mittaamalla pääsette jatkuvan asiakaskokemuksen kehityksen polulle.
 Kiinnostuitko?
Varaa maksuton 30 min asiakaskokemuskeskustelu