​​​​
Asiakkuuskokemuksen rikastaminen kilpailueduksi     
    

Keskeistä on asiakasymmärryksen syventäminen, kriittisten asiakaskohtaamisten tunnistaminen ja tehostaminen sekä asiakkuuskokemuksen jatkuva seuranta ja kehittäminen.  

Asiakkaan ymmärtäminen mahdollistaa asiakaskohtaisen markkinoinnin, digitaalisuuden hyödyntämisen, palvelumuotoilun, uudet tuotteet ja palvelut, organisaation osaamisen kehittymisen sekä liiketoiminnan kasvun. 
 

Lue lisää asiakkuuskokemuksen kartoituksesta ja
varaa maksuton 30 min asiakaskokemuskeskustelu.

ASIAKASYMMÄRRYKSEN SYVENTÄMINEN

​​​​​
Selvitämme, mitkä ovat asiakkaan tavoitteet, odotukset ja käyttäytyminen asiakkuusmatkan eri vaiheissa.   Analysoimme asiakkaan käyttäytymisen ja tunnistamme asiakkuuskokemuksen kehityskohteet.
 
VAIHTOEHDOT -> OSTO -> KÄYTTÖ -> LISÄOSTOT
                           
Työkaluina käytämme asiakkuusanalyysia, asiakkuuskokemuksen kartoitusta ja asiakkuusmatkan kuvausta.

Asiakasymmärryksen syventäminen antaa aidon, asiakaslähtöisen tiedon yrityksen toiminnan kehittämiseen. Se luo kilpailuedun, jolla yritys erottuu markkinoilla. 

ASIAKKUUSKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN

​​​​
Vertaamme yrityksen tavoitteita ja toimintaa asiakkaiden käyttäytymiseen. Laadimme vertailun pohjalta asiakkuuskokemuksen kehittämissuunnitelman, jonka viemme kanssanne käytäntöön. 

Valmennuksessa kehitämme henkilöstönne kanssa ratkaisuja kriittisiin asiakaskohtaamisiin eri kanavissa.

​Asiakkuuskokemuksen kehittämisessä hyödynnämme osallistavaa valmennusta, palvelumuotoilua ja liiketoimintamuotoilua, joiden avulla luomme uutta kilpailuetua, sitoutamme henkilöstön mukaan muutokseen ja lisäämme asiakaskeskeisyyttä – tavoitteena yrityksen kasvu ja erinomainen asiakkuuskokemus.

 
    
 1. Asiakasanalyysi
  Analysoimme asiakkaiden ostokäyttäytymisen kasvun ja tuottavuuden näkökulmasta. Analyysin pohjalta laadimme asiakkuusstrategian, joka varmistaa kannattavan kasvun ja lojaalin asiakaskannan.  Saat tarkemman kohdennuksen lisä- ja ristiinmyynnille. Ohjaat tehokkaammin voimavarat myyntimahdollisuuksien mukaan. Tunnistat tulevan potentiaalin.
 2. Asiakkuusmatkan ja kokemuksen kartoitus
  Kartoitamme kilpailijoihin verraten asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä asiakassuhteen jatkumisen edellytykset. Kuvaamme asiakkaiden ostoprosessin, kriittiset kohtaamiset ja valintakriteerit eri kanavissa..  Ymmärrät asiakkaan ostoprosessin ja valintakriteerit. Mahdollistat oikea-aikaisen viestinnän ja sisällön. Vastaat paremmin asiakkaiden odotuksiin. Nostat esille asiakkaille merkitykselliset erottumistekijät.
 3. Asiakkuusohjelmat
  Suunnittelemme yrityksellesi toimivat liidi-, uskollisuus- ja lisämyyntiohjelmat asiakkuuksien hankkimiseksi, pitämiseksi ja kasvattamiseksi. Määrittelemme minkälainen asiakkuusohjelman sisältö kiinnostaa ja auttaa asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä tarvittavat toimenpiteet asiakkuuksien kasvun aikaansaamiseksi.
 4. Henkilöstön valmennus ja uudet toimintatavat
  Asetamme yhdessä asiakkuuskehitykselle, asiakkuuskokemukselle ja asiakaskohtaamisille konkreettiset tavoitteet. Valmennamme henkilöstöä, jotta pystytään reagoimaan nopeasti, parantamaan tuloksia ja oppimaan. Motivoimme ja juurrutamme asiakaslähtöisen tavan toimia.
 5. Palvelu- ja tuoteinnovointi
  Tuomme asiakasnäkökulman yrityksesi kehittämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden innovointiin. Tunnistamme asiakkaillenne merkittävät kehitystarpeet ja osallistamme asiakkaitanne ja henkilöstöänne innovointiprosessiin. Viemme nopeat parannukset heti käytäntöön ja rakennamme road mapin kehitystoimenpiteille.
 6. Johtaminen ja muutosten läpivienti
  Muunnamme asiakasymmärryksen yrityksenne strategiaa tukeviksi toimenpiteiksi. Tarjoamme yrityksellenne asiantuntemuksen, työkalut ja valmennuksen, joita tarvitaan menestyvään asiakkuuskokemuksen johtamiseen. Muokkaamme prosessinne kustannustehokkaasti vastaamaan asiakkaiden tapaa toimia lähtien yrityksenne liiketoiminnallisista tavoitteista.
 7. Markkinoinnin digitalisointi
  Analysoimme yrityksesi verkkosivuston, kilpailutilanteen verkossa ja asiakkaiden verkkokäyttäytymisen. Suunnitelemme toimenpiteet ja sisällön, joilla heidät tavoitetaan tehokkaimmin. Tavoitteena on tehostaa asiakashankintaa ja rakentaa dialogi asiakassuhteen vahvistamiseksi ja myynnin tukemiseksi. Yhdessä kumppaniemme kanssa automatisoimme markkinoinnin prosessin.
 8. Mittaus, seuranta ja kehitys
  Määritelemme strategisista tavoitteista lähtevät mittarit. Saat mittariston, joka yhdistää strategiset tavoitteet operatiivisiin toimenpiteisiin. Voit kehittää pitkäjänteisesti asiakkuuskokemusta. Voit tehdä nopeat korjaustoimenpiteet heti. Kehittäessämme asiakkuuskokemuksesta yritykselle kilpailuetua asetamme jokaiselle vaiheelle mitattavat tavoitteet ja kehitämme organisaatiota asiakaskeskeisemmäksi.

Palvelumuotoilu

Asiakkuuskokemuksen kehittämisessä palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöinen suunnittelu siten, että yrityksen tarjoama palvelu vastaa sekä asiakkaiden tarpeita että yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilu on ihmislähtöistä uusien liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa ja ketterää kehittämistä. Liiketoimintamuotoilun avulla luodaan uutta kilpailuetua, sitoutetaan henkilöstö mukaan muutokseen ja lisätään asiakasymmärrystä – tavoitteena yrityksen kasvu ja erinomainen asiakkuuskokemus.